شرکت دیالیز تجهیز

محصولات محلول های ضدعفونی کننده

Softa Man

Softa Man

محلول های ضدعفونی کننده
مشاهده توضیحات
Meliseptol Wipes Sensitive

Meliseptol Wipes Sensitive

محلول های ضدعفونی کننده
مشاهده توضیحات
Hexaquart Plus

Hexaquart Plus

محلول های ضدعفونی کننده
مشاهده توضیحات
Meliseptol Foam Pure

Meliseptol Foam Pure

محلول های ضدعفونی کننده
مشاهده توضیحات
Meliseptol Rapid

Meliseptol Rapid

محلول های ضدعفونی کننده
مشاهده توضیحات